Thursday, August 25, 2005

Save the Albatross

به یاد داشته باشیم که یک فاجعه زیست‌محیطی مرز نمی‌شناسد و تمام زمین را از خود متاثر می‌سازد.

Powered by Blogger