Thursday, August 04, 2005

جامع الشتات/ روزنامه های دخو

عزت سحابی می گوید "ایشان خودشان را موظف می دانستند که پاسدار همه جانبه نظام باشند در حالی که ایشان نزد 23 میلیون ایرانی نیز متعهد بود. ایشان همیشه رضایت نظام را به رضایت 23 میلیون نفر ترجیح دادند."

Powered by Blogger